Karātoripuru onmyō shatsu, toppusu to pākā

Yorokobi no Wa

トリプル陰陽:ネオンTシャツおよびパーカー
Yorokobi no wa-tomo yoba reru  "Gankyil matawa Toripuru Onmyō" hinpan ni miru koto ga dekimasu shinboru to shite zen bukkyō jiin de tatemono Higashiajia inchi kigō wa hasshō Chūgoku no dōkyō no dentō-chū ni tō no jidai to arawashi, 3 sekai. Tengoku chikyū, soshite subete no ikimono dōteki sōgo sayō korera no uchi, sekai bēsu, pasu, to furūtsu zen dōkyō ni fukaketsudearu to jiko kansei fukabundearu gensho no jōtai no, soreha, toripuru o hitsuyō to suru hi de~yuarushinboru e arawasu

男性用
女性用

blacklicht effect on yin yang t-shirts and hoodies
デザイン 概要
プロダクト 概要