psywear604_uv-metatron

Metatoron kyūbu

Metatron Cube Shatsu toppusu ya pākā:

Metatoron kyūbu, tenshi metatoron o sashi tsukuri banashi no tekisuto de genkyū enoku 2-banme no hon o fukumu to kyūden no hon. Metatoron no kyūbu wa inochi no ki ni yurai shite imasu. Metatoronkyūbudesu sanjigen no ikunangakuteki zukei, 13 dōtō no sākuru de kōsei kaku en no chūshin kara sen de hoka no 12 no en no chūshin ni. Ōku no sen de kugira patān no sei shaei suru koto ni yotte sakusei suru koto ga dekimasu saisho no mittsu Puraton no rittai.

男性用
女性用

blacklicht effect on metatron cube t-shirts and hoodies
デザイン 概要
プロダクト 概要