T-Shatsu Shiro Tara

Shiro Tara

Atarashī howaitotarashatsu, toppusu to pākā.

Jihi no bukkyō no megami wa mata samayatara to shite mo shira rete imasu. Kanojo no shiroi iro jundo de, kanojo wa, 2tsu no tsūjō no, kanojo no gaku ni 1 to kanojo no te to ashi no pāmu ni 2 o nanatsu no me o motte imasu. Anata wa, karada-teki matawa seishin-teki kenkō to tsuyo-sa no howaitotaramantora" ōmutare Tuttare to~ūre Swaha" de kanojo no tasuke o motomeru.

男性用
女性用

blacklicht effect on tara samaya t-shirts and hoodies
デザイン 概要
プロダクト 概要