psywear604_uv-specialprint2

TOKUSHU INSATSU

Psywear - 604 tokushu purinto, T shatsu no toppusu to pākā, korera no shatsu ga ni-do insatsu sa rete iru, watashi-tachi wa kō hinshitsu furukarā insatsu o kaishi shi, UV - akutibuneonfurekkusupurinto de tsuika no purinta o tsuika shimasu. Hito oyobi josei no tame no shingurusaido to saido no insatsu no ryōhō toshite shiyō kanō

デザイン 概要
プロダクト 概要